Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere behandeling, aanbieding en transactie tussen Nagelstudio Origi-Nails en de cliënt waarop Nagelstudio Origi- Nails deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard en voor zover van deze voorwaarden niet door de partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Inspanningen Nagelstudio Origi-Nails

Nagelstudio Origi-Nails zal behandelingen uitvoeren naar best mogelijk vermogen en inzicht en op grond van de op dat moment bekende gegevens volgens de wetenschap. Nagelstudio Origi-Nails handelt volgens de richtlijnen van de fabrikanten, volgens eigen normen en gestelde salonregels en volgens door de cliënt verstrekte informatie over relevante lichamelijke of medische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nagelstudio Origi-Nails zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk de cliënt inlichten over financiële consequenties van producten en de behandelingen en tevens de wijzigingen of aanvulling daarvan.

Privacy

De opgestelde privacy verklaring van Nagelstudio Origi-Nails is van kracht zoals vermeld op de website.

Aansprakelijkheid

Nagelstudio Origi-Nails is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook ontstaan door en/of doordat onjuiste en/of onvolledige informatie verstrek is door de cliënt omtrent relevante lichamelijke of medische aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nagelstudio Origi-Nails is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, verlies, diefstal of schade van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon. Nagelstudio Origi-Nails is niet aansprakelijk voor eventuele schade aan de nagels en/of handen aangericht door de nagelstyliste. Nagelstudio Origi-Nails is niet aansprakelijk wanneer de cliënt een allergische reactie heeft op de producten die in de salon worden gbruikkt.

Afspraken

Gemaakte afspraken zijn bindend. Afhankelijk van de behandeling wordt er altijd tijd gereserveerd. Wijzigingen van afgesproken behandelingen moeten uiterlijk 24 uur voor aanvang van de afspraak telefonisch doorgegeven worden aan Nagelstudio Origi-Nails. Nagelstudio Origi-Nails brengt kosten in rekening indien de cliënt een andere en/of kortere behandeling wenst dan initieel afgesproken en verzuimd heeft dit telefonisch te melden. Indien de cliënt meer dan 5 minuten te laat op de afspraak verschijnt, behoudt Nagelstudio Origi-Nails het recht de geplande behandeling in te korten en toch het volledige bedrag van de origineel geplande behandeling te berekenen.

Annuleringen

Indien u verhinderd bent dient u dit minimaal 24 uur van tevoren telefonisch door te geven. Bij verzuim om tijdig uw afspraak te annuleren worden kosten in rekening gebracht. De kosten bedragen 100% van de geplande behandeling. Nagelstudio Origi- Nails moet verhindering en wijzigingen voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch binnen 24 uur voor aanvang van de behandeling melden aan de cliënt. Annuleer uw afspraak in geval van ziekte. Neem telefonisch contact op voor overleg wanneer u twijfelt over gezondheidsklachten. Wanneer de cliënt ziek op de afspraak verschijnt zal Nagelstudio Origi-Nails de behandeling weigeren uit te voeren en de volledige kosten van de geplande behandeling in rekening brengen. Beide partijen kunnen afwijken van de gestelde  juridisch en wettelijk omschreven wordt.

Betaling

Betalingen worden in de salon contant of met tikkie voldaan. Indien een factuur verzonden is voor niet tijdig annuleren/wijzigen van uw afspraak, dient deze factuur binnen 5 dagen voldaan te zijn.

Cadeaubonnen

Cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar tegen contanten.

Gebruik mobile telefoon

Het gebruik van uw mobiele telefoon wordt, door de stylist, tijdens de behandeling als storend ervaren. Het gebruik van de mobiele telefoon belemmerd het behalen van een vakkundig eindresultaat. Daarom is het gebruik van uw mobiele telefoon tijdens behandelingen niet toegestaan.

Kinderen en ander gezelschap

Het is niet toegestaan uw kinderen mee te brengen tijdens uw behandeling. Het meebrengen van ander gezelschap moet van tevoren telefonisch worden doorgegeven. Zonder opgaaf van reden kan besloten worden het verzoek tot meenemen van gezelschap niet toe te staan. Het is sowieso niet toegestaan meer dan één extra bezoeker mee te brengen.

Nuttigen van etenswaren of roken

Het is niet toegestaan tijdens behandelingen zelf meegebrachte etenswaren te nuttigen of te roken.

Minimale leeftijd

De minimale leeftijd voor het plaatsen van kunstnagels is 18 jaar. Voor gelpolish is dit 16 jaar Tijdens alle overige afspraken met personen onder de 18 jaar is de aanwezigheid van één ouder/verzorger tijdens de afspraak verplicht. Wanneer door de cliënt afgeweken wordt van deze voorwaarden zal Nagelstudio Origi-Nails de behandeling weigeren uit te voeren en de volledige kosten van de geplande behandeling in rekening brengen.

Behoorlijk gedrag

Cliënten behoren zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na een waarschuwing onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nagelstudio Origi-Nails het recht de cliënt, zonder verdere toelichting of opgaaf van reden de toegang tot de salon te weigeren.

Voorbeelden en nail art

Voorbeelden van nail art (reeds aanwezig in de salon, reeds eerder gemaakt door Nagelstudio Origi-Nails of meegebracht door de cliënt) dienen slechts als aanduiding. Omdat er altijd sprake is van handwerk en nagels, vingers en handen van cliënten altijd verschillen kan het resultaat bij iedere cliënt afwijken van het gebruikte voorbeeld. Indien de cliënt, door Nagelstudio Origi-Nails gemaakte, nagels en designs laat fotograferen voor commerciële doeleinden, moet eerst toestemming gevraagd worden aan Nagelstudio Origi-Nails. Nagelstudio Origi-Nails mag hiervoor een vergoeding eisen.

Beschadiging en diefstal

Nagelstudio Origi-Nails heeft het recht een schadevergoeding te eisen van de cliënt indien deze cliënt meubilair, producten of apparatuur beschadigt. Van diefstal wordt door Nagelstudio Origi-Nails altijd aangifte gedaan bij de politie.

Klachten

Klachten over behandelingen of producten moeten door de cliënt zo spoedig mogelijk en uiterlijk binnen 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Nagelstudio Origi-Nails. Nagelstudio Origi-Nails zal binnen 5 werkdagen antwoorden. Tijdens vakantiesluiting van de salon kan hiervan worden afgeweken door Nagelstudio Origi-Nails Indien de klacht gegrond is zal Nagelstudio Origi- Nails een passende oplossing bieden en uitvoeren tenzij dit inmiddels voor de cliënt zinloos is geworden en dit tevens schriftelijk kenbaar maakt is. Het aanbieden van passende oplossingen naar aanleiding van klachten na behandelingen vervallen indien:

– De cliënt de (kunst)nagels heeft laten onderhouden door een andere stylist

– De cliënt zonder handschoenen huishoudelijke taken heeft verricht of met chemicaliën heeft gewerkt

– De cliënt kunstproduct heeft afgebeten of opzettelijk heeft afgebroken/afgetrokken – De cliënt een aanbevolen verzorgingsproduct voor thuisverzorging niet volgens richtlijnen of advies toegepast heeft

– De cliënt andere producten heeft gebruikt voor onderhoud van de natuurlijke nagels en kunstproduct dan geadviseerd door Nagelstudio Origi- Nails

– De cliënt heeft afgeweken van de door Nagelstudio Origi-Nails gegeven adviezen

– Opzettelijke schade of schade aan kunstproduct/nagels

– De cliënt het advies van Nagelstudio Origi-Nails om een arts te consulteren niet heeft opgevolgd

– Bij ziekte of medicijngebruik –

De cliënt een nagelbijter is Opzettelijke schade aan nagels en kunstproduct of schade door onjuist gebruik/dragen van kunstproduct en het niet opvolgen van adviezen is altijd waarneembaar voor de stylist.